Уведомление за премахване на съдържание

За подаването на уведомлението е необходимо да потвърдите следното:
Уверявам Ви, че:
  • Аз съм носител на накърнено авторско право или лице, на което носителят на авторското право е предоставил изключително право на ползване на това право.
  • Имам основателни причини да смятам, че използването на съдържанието, обект на авторско право не е разрешено от носителя му, от негов представител или от закона;
  • Това уведомление съдържа достоверна информация и при необходимост твърдяното ще бъде доказано с правно валидни доказателства.
  • Запознат съм, че може да възникнат нежелани правни последици, свързани с декларирането от моя страна на невярно или злоумишлено твърдение за нарушаване на авторските права.
  • Разбирам, че злоупотребата с този инструмент ще доведе до уведомяването на съответните органи, които имат отношение към установяването и санкционирането на лица, деклариращи неверни факти.

Екипът на Struma.tv

Екипът на Struma.tv приема Вашите сигнали за нарушение и изпратени до нашият адрес на управление на хартиен носител.

Екипът на Struma.tv ви уверява, че нашите служители следят 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата за нарушение на авторски права и за злоупотреба със съдържание.

При установяване на нарушение се предприемат необходимите действия за неговото прекратяване, което може да доведе и до закриване на профила на потребителя, извършил нарушението.